Kategorie

Dostawa

Regulamin

Regulamin sprzedaży internetowej sklepu internetowego www.klopot.com.pl

§1. Postanowienia ogólne

a) Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez Kłopot Firma Wielobranżowa zlokalizowana w Jarosławiu, Widna Góra 104, 37-500 Jarosław. Numer NIP:792-13-69-100, prowadzącą sprzedaż artykułów BHP, odzieży ochronnej i roboczej oraz środków czystości za pośrednictwem Internetu – poprzez witrynę znajdującą się pod adresem URL: www.klopot.com.pl

b) Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy [1] , zwanym dalej Klientem, a sprzedającym zwanym dalej Sklepem.

c) Kupującym[2]  może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

d) Każda osoba składająca zamówienie (zwana dalej Klientem) w sklepie internetowym klopot.com.pl jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad.

e) Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

§2. Dane Klienta

a) Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru – Sklep nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.

b) Sklep zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego),lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.

§3. Polityka ochrony prywatności

a) Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).

§4. Przedmiot działalności

a) Przedmiotem działalności sklepu internetowego klopot.com.pl jest sprzedaż artykułów BHP, odzieży ochronnej i roboczej oraz środków czystości za pośrednictwem Internetu.

b) Sklep prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych produktów. Zdjęcia oferowanych produktów publikowane są za zgodą ich autorów, staramy się aby prezentowane zdjęcia miały najwyższą jakość i w dokładny sposób odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę wyrobów. Ewentualne nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych i Sklep nie ponosi za nie odpowiedzialności.

§5. Zakupy

a) Zamówienie w Sklepie internetowym składa się za pomocą formularza dostępnego na witrynie www.klopot.com.pl

b) Dodanie produktu do „koszyka”, oraz naciśnięcie przycisku potwierdzam oznacza złożenie zamówienia (oferty kupna).

c) Umowę uważa się za zawartą, jeśli w ciągu 24 godzin
roboczych od złożenia zamówienia, pracownik Sklepu potwierdzi dostępność produktu do  sprzedaży, a tym samym poinformuje o przyjęciu zamówienia do realizacji[3] .

d) Zapłata za zakupione produkty uiszczana jest na podany rachunek bankowy Sklepu Wpłata powinna być dokonana w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. [4] .

e) Pracownik Sklepu informuje o zmianach w zamówieniu. Informacje te wysyłane są na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu.

§6. Ceny

a) Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu internetowego są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.

b) Podane ceny wyrobów nie zawierają kosztu dostawy.

§7. Dostawa

a) Dostawa realizowana jest na obszarze Polski i następuje za pomocą firmy kurierskiej, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

b) Koszty dostawy nie są zawarte w cenie produktu. Koszty dostawy pokrywa Klient.

c) Sklep nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, strajk itd[5] .)

d) Termin realizacji złożonych zamówień 5dni roboczych od daty zaksięgowania pieniędzy na[6]  koncie Firmy Kłopot.

§8. Wady, zwroty

a) Zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) kupujący ma możliwość[7]   w terminie 10 dni od dnia [8] przy zachowaniu rachunku (paragonu).Zwrot odbywa się na koszt zwracającego. Towar zwracany nie może nosić oznak użytkowania. Dostarczony musi być w stanie nienaruszonym, czyli takim w jakim został dostarczony do klienta (także w oryginalnym opakowaniu). Jeśli towar zostanie zwrócony zgodnie z regulaminem i obowiązującym prawem, Sklep zwraca uiszczoną cenę nabycia w ciągu 14 dni [9]  na wskazane przez klienta konto bankowe. W wypadku zwrotu produktu  koszty dostawy do Klienta przy zwrocie towaru nie są zwracane.

b) Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych produktów.

c) Wady fizyczne (uszkodzenia) powinny być zgłaszane[10]  bezzwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania wysyłki[11] . Nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych i nie mogą być przedmiotem reklamacji. Jednakże Sklep dołoży starań, aby cyfrowe fotografie prezentowanych produktów były najwyższej jakości.

d) Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy kurierskiej w momencie dostarczenia przesyłki.

§9. Prawa autorskie

a) Wszystkie produkty prezentowane na stronie www.klopot.com.pl znajdują się na niej za zgodą i wiedzą właścicieli praw autorskich tychże produktów.

§10. Zakończenie

a) W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego

 


 [1]Można zastąpić sformułowanie składający zamówienie zwrotem kupujący skoro chodzi o umowę sprzedaży

Należałoby albo zastosować się do komentarza 1 i zastąpić wszędzie sformułowanie składający zamówienie sformułowaniem kupujący albo w przypadku nie zastosowania się do komentarza 1 zastąpić sformułowanie kupujący sformułowaniem Klient

(przyjęcie oferty)

Sprzedający zastrzega sobie własność sprzedanej rzeczy ruchomej  do chwili uiszczenia ceny.

W takim przypadku sprzedający zobowiązuje się poinformować kupującego o przeszkodzie i dostarczyć towar niezwłocznie po  ustąpieniu przyczyny opóźnienia.

Można powyższe postanowienie zostawić albowiem jest ono  praktykowane. Jednakże należy zauważyć, iż  zgodnie z art. 544 § 2 k.c. kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę dopiero po nadejściu rzeczy na miejsce przeznaczenia i po umożliwieniu mu zbadania rzeczy a zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny umowa nie może nakładać na konsumenta obowiązku zapłaty ceny  przed otrzymaniem świadczenia.

 

odstąpienia od umowy sprzedaży na piśmie i zwrotu zakupionych produktów

 wydania rzeczy  (art. 10 ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny)

liczonych od daty otrzymania pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz z towarem

na piśmie na adres firmy sprzedającego podany w niniejszym regulaminie

Termin zgłoszenia wad fizycznych zgodnie z art. Art. 563 § 2 k.c. 1 miesiąca  od wykrycia wady  a w przypadku konsumentów zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeku cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. w terminie 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową

 

 [2]Można zastąpić sformułowanie składający zamówienie zwrotem kupujący skoro chodzi o umowę sprzedaży

Należałoby albo zastosować się do komentarza 1 i zastąpić wszędzie sformułowanie składający zamówienie sformułowaniem kupujący albo w przypadku nie zastosowania się do komentarza 1 zastąpić sformułowanie kupujący sformułowaniem Klient

(przyjęcie oferty)

Sprzedający zastrzega sobie własność sprzedanej rzeczy ruchomej  do chwili uiszczenia ceny.

W takim przypadku sprzedający zobowiązuje się poinformować kupującego o przeszkodzie i dostarczyć towar niezwłocznie po  ustąpieniu przyczyny opóźnienia.

Można powyższe postanowienie zostawić albowiem jest ono  praktykowane. Jednakże należy zauważyć, iż  zgodnie z art. 544 § 2 k.c. kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę dopiero po nadejściu rzeczy na miejsce przeznaczenia i po umożliwieniu mu zbadania rzeczy a zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny umowa nie może nakładać na konsumenta obowiązku zapłaty ceny  przed otrzymaniem świadczenia.

 

odstąpienia od umowy sprzedaży na piśmie i zwrotu zakupionych produktów

 wydania rzeczy  (art. 10 ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny)

liczonych od daty otrzymania pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz z towarem

na piśmie na adres firmy sprzedającego podany w niniejszym regulaminie

Termin zgłoszenia wad fizycznych zgodnie z art. Art. 563 § 2 k.c. 1 miesiąca  od wykrycia wady  a w przypadku konsumentów zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeku cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. w terminie 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową

 

 [3]Można zastąpić sformułowanie składający zamówienie zwrotem kupujący skoro chodzi o umowę sprzedaży

Należałoby albo zastosować się do komentarza 1 i zastąpić wszędzie sformułowanie składający zamówienie sformułowaniem kupujący albo w przypadku nie zastosowania się do komentarza 1 zastąpić sformułowanie kupujący sformułowaniem Klient

(przyjęcie oferty)

Sprzedający zastrzega sobie własność sprzedanej rzeczy ruchomej  do chwili uiszczenia ceny.

W takim przypadku sprzedający zobowiązuje się poinformować kupującego o przeszkodzie i dostarczyć towar niezwłocznie po  ustąpieniu przyczyny opóźnienia.

Można powyższe postanowienie zostawić albowiem jest ono  praktykowane. Jednakże należy zauważyć, iż  zgodnie z art. 544 § 2 k.c. kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę dopiero po nadejściu rzeczy na miejsce przeznaczenia i po umożliwieniu mu zbadania rzeczy a zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny umowa nie może nakładać na konsumenta obowiązku zapłaty ceny  przed otrzymaniem świadczenia.

 

odstąpienia od umowy sprzedaży na piśmie i zwrotu zakupionych produktów

 wydania rzeczy  (art. 10 ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny)

liczonych od daty otrzymania pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz z towarem

na piśmie na adres firmy sprzedającego podany w niniejszym regulaminie

Termin zgłoszenia wad fizycznych zgodnie z art. Art. 563 § 2 k.c. 1 miesiąca  od wykrycia wady  a w przypadku konsumentów zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeku cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. w terminie 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową

 

 [4]Można zastąpić sformułowanie składający zamówienie zwrotem kupujący skoro chodzi o umowę sprzedaży

Należałoby albo zastosować się do komentarza 1 i zastąpić wszędzie sformułowanie składający zamówienie sformułowaniem kupujący albo w przypadku nie zastosowania się do komentarza 1 zastąpić sformułowanie kupujący sformułowaniem Klient

(przyjęcie oferty)

Sprzedający zastrzega sobie własność sprzedanej rzeczy ruchomej  do chwili uiszczenia ceny.

W takim przypadku sprzedający zobowiązuje się poinformować kupującego o przeszkodzie i dostarczyć towar niezwłocznie po  ustąpieniu przyczyny opóźnienia.

Można powyższe postanowienie zostawić albowiem jest ono  praktykowane. Jednakże należy zauważyć, iż  zgodnie z art. 544 § 2 k.c. kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę dopiero po nadejściu rzeczy na miejsce przeznaczenia i po umożliwieniu mu zbadania rzeczy a zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny umowa nie może nakładać na konsumenta obowiązku zapłaty ceny  przed otrzymaniem świadczenia.

 

odstąpienia od umowy sprzedaży na piśmie i zwrotu zakupionych produktów

 wydania rzeczy  (art. 10 ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny)

liczonych od daty otrzymania pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz z towarem

na piśmie na adres firmy sprzedającego podany w niniejszym regulaminie

Termin zgłoszenia wad fizycznych zgodnie z art. Art. 563 § 2 k.c. 1 miesiąca  od wykrycia wady  a w przypadku konsumentów zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeku cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. w terminie 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową

 

 [5]Można zastąpić sformułowanie składający zamówienie zwrotem kupujący skoro chodzi o umowę sprzedaży

Należałoby albo zastosować się do komentarza 1 i zastąpić wszędzie sformułowanie składający zamówienie sformułowaniem kupujący albo w przypadku nie zastosowania się do komentarza 1 zastąpić sformułowanie kupujący sformułowaniem Klient

(przyjęcie oferty)

Sprzedający zastrzega sobie własność sprzedanej rzeczy ruchomej  do chwili uiszczenia ceny.

W takim przypadku sprzedający zobowiązuje się poinformować kupującego o przeszkodzie i dostarczyć towar niezwłocznie po  ustąpieniu przyczyny opóźnienia.

Można powyższe postanowienie zostawić albowiem jest ono  praktykowane. Jednakże należy zauważyć, iż  zgodnie z art. 544 § 2 k.c. kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę dopiero po nadejściu rzeczy na miejsce przeznaczenia i po umożliwieniu mu zbadania rzeczy a zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny umowa nie może nakładać na konsumenta obowiązku zapłaty ceny  przed otrzymaniem świadczenia.

 

odstąpienia od umowy sprzedaży na piśmie i zwrotu zakupionych produktów

 wydania rzeczy  (art. 10 ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny)

liczonych od daty otrzymania pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz z towarem

na piśmie na adres firmy sprzedającego podany w niniejszym regulaminie

Termin zgłoszenia wad fizycznych zgodnie z art. Art. 563 § 2 k.c. 1 miesiąca  od wykrycia wady  a w przypadku konsumentów zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeku cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. w terminie 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową

 

 [6]Można zastąpić sformułowanie składający zamówienie zwrotem kupujący skoro chodzi o umowę sprzedaży

Należałoby albo zastosować się do komentarza 1 i zastąpić wszędzie sformułowanie składający zamówienie sformułowaniem kupujący albo w przypadku nie zastosowania się do komentarza 1 zastąpić sformułowanie kupujący sformułowaniem Klient

(przyjęcie oferty)

Sprzedający zastrzega sobie własność sprzedanej rzeczy ruchomej  do chwili uiszczenia ceny.

W takim przypadku sprzedający zobowiązuje się poinformować kupującego o przeszkodzie i dostarczyć towar niezwłocznie po  ustąpieniu przyczyny opóźnienia.

Można powyższe postanowienie zostawić albowiem jest ono  praktykowane. Jednakże należy zauważyć, iż  zgodnie z art. 544 § 2 k.c. kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę dopiero po nadejściu rzeczy na miejsce przeznaczenia i po umożliwieniu mu zbadania rzeczy a zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny umowa nie może nakładać na konsumenta obowiązku zapłaty ceny  przed otrzymaniem świadczenia.

 

odstąpienia od umowy sprzedaży na piśmie i zwrotu zakupionych produktów

 wydania rzeczy  (art. 10 ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny)

liczonych od daty otrzymania pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz z towarem

na piśmie na adres firmy sprzedającego podany w niniejszym regulaminie

Termin zgłoszenia wad fizycznych zgodnie z art. Art. 563 § 2 k.c. 1 miesiąca  od wykrycia wady  a w przypadku konsumentów zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeku cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. w terminie 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową

 

 [7]Można zastąpić sformułowanie składający zamówienie zwrotem kupujący skoro chodzi o umowę sprzedaży

Należałoby albo zastosować się do komentarza 1 i zastąpić wszędzie sformułowanie składający zamówienie sformułowaniem kupujący albo w przypadku nie zastosowania się do komentarza 1 zastąpić sformułowanie kupujący sformułowaniem Klient

(przyjęcie oferty)

Sprzedający zastrzega sobie własność sprzedanej rzeczy ruchomej  do chwili uiszczenia ceny.

W takim przypadku sprzedający zobowiązuje się poinformować kupującego o przeszkodzie i dostarczyć towar niezwłocznie po  ustąpieniu przyczyny opóźnienia.

Można powyższe postanowienie zostawić albowiem jest ono  praktykowane. Jednakże należy zauważyć, iż  zgodnie z art. 544 § 2 k.c. kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę dopiero po nadejściu rzeczy na miejsce przeznaczenia i po umożliwieniu mu zbadania rzeczy a zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny umowa nie może nakładać na konsumenta obowiązku zapłaty ceny  przed otrzymaniem świadczenia.

 

odstąpienia od umowy sprzedaży na piśmie i zwrotu zakupionych produktów

 wydania rzeczy  (art. 10 ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny)

liczonych od daty otrzymania pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz z towarem

na piśmie na adres firmy sprzedającego podany w niniejszym regulaminie

Termin zgłoszenia wad fizycznych zgodnie z art. Art. 563 § 2 k.c. 1 miesiąca  od wykrycia wady  a w przypadku konsumentów zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeku cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. w terminie 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową

 

 [8]Można zastąpić sformułowanie składający zamówienie zwrotem kupujący skoro chodzi o umowę sprzedaży

Należałoby albo zastosować się do komentarza 1 i zastąpić wszędzie sformułowanie składający zamówienie sformułowaniem kupujący albo w przypadku nie zastosowania się do komentarza 1 zastąpić sformułowanie kupujący sformułowaniem Klient

(przyjęcie oferty)

Sprzedający zastrzega sobie własność sprzedanej rzeczy ruchomej  do chwili uiszczenia ceny.

W takim przypadku sprzedający zobowiązuje się poinformować kupującego o przeszkodzie i dostarczyć towar niezwłocznie po  ustąpieniu przyczyny opóźnienia.

Można powyższe postanowienie zostawić albowiem jest ono  praktykowane. Jednakże należy zauważyć, iż  zgodnie z art. 544 § 2 k.c. kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę dopiero po nadejściu rzeczy na miejsce przeznaczenia i po umożliwieniu mu zbadania rzeczy a zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny umowa nie może nakładać na konsumenta obowiązku zapłaty ceny  przed otrzymaniem świadczenia.

 

odstąpienia od umowy sprzedaży na piśmie i zwrotu zakupionych produktów

 wydania rzeczy  (art. 10 ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny)

liczonych od daty otrzymania pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz z towarem

na piśmie na adres firmy sprzedającego podany w niniejszym regulaminie

Termin zgłoszenia wad fizycznych zgodnie z art. Art. 563 § 2 k.c. 1 miesiąca  od wykrycia wady  a w przypadku konsumentów zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeku cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. w terminie 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową

 

 [9]Można zastąpić sformułowanie składający zamówienie zwrotem kupujący skoro chodzi o umowę sprzedaży

Należałoby albo zastosować się do komentarza 1 i zastąpić wszędzie sformułowanie składający zamówienie sformułowaniem kupujący albo w przypadku nie zastosowania się do komentarza 1 zastąpić sformułowanie kupujący sformułowaniem Klient

(przyjęcie oferty)

Sprzedający zastrzega sobie własność sprzedanej rzeczy ruchomej  do chwili uiszczenia ceny.

W takim przypadku sprzedający zobowiązuje się poinformować kupującego o przeszkodzie i dostarczyć towar niezwłocznie po  ustąpieniu przyczyny opóźnienia.

Można powyższe postanowienie zostawić albowiem jest ono  praktykowane. Jednakże należy zauważyć, iż  zgodnie z art. 544 § 2 k.c. kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę dopiero po nadejściu rzeczy na miejsce przeznaczenia i po umożliwieniu mu zbadania rzeczy a zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny umowa nie może nakładać na konsumenta obowiązku zapłaty ceny  przed otrzymaniem świadczenia.

 

odstąpienia od umowy sprzedaży na piśmie i zwrotu zakupionych produktów

 wydania rzeczy  (art. 10 ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny)

liczonych od daty otrzymania pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz z towarem

na piśmie na adres firmy sprzedającego podany w niniejszym regulaminie

Termin zgłoszenia wad fizycznych zgodnie z art. Art. 563 § 2 k.c. 1 miesiąca  od wykrycia wady  a w przypadku konsumentów zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeku cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. w terminie 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową

 

 [10]Można zastąpić sformułowanie składający zamówienie zwrotem kupujący skoro chodzi o umowę sprzedaży

Należałoby albo zastosować się do komentarza 1 i zastąpić wszędzie sformułowanie składający zamówienie sformułowaniem kupujący albo w przypadku nie zastosowania się do komentarza 1 zastąpić sformułowanie kupujący sformułowaniem Klient

(przyjęcie oferty)

Sprzedający zastrzega sobie własność sprzedanej rzeczy ruchomej  do chwili uiszczenia ceny.

W takim przypadku sprzedający zobowiązuje się poinformować kupującego o przeszkodzie i dostarczyć towar niezwłocznie po  ustąpieniu przyczyny opóźnienia.

Można powyższe postanowienie zostawić albowiem jest ono  praktykowane. Jednakże należy zauważyć, iż  zgodnie z art. 544 § 2 k.c. kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę dopiero po nadejściu rzeczy na miejsce przeznaczenia i po umożliwieniu mu zbadania rzeczy a zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny umowa nie może nakładać na konsumenta obowiązku zapłaty ceny  przed otrzymaniem świadczenia.

 

odstąpienia od umowy sprzedaży na piśmie i zwrotu zakupionych produktów

 wydania rzeczy  (art. 10 ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny)

liczonych od daty otrzymania pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz z towarem

na piśmie na adres firmy sprzedającego podany w niniejszym regulaminie

Termin zgłoszenia wad fizycznych zgodnie z art. Art. 563 § 2 k.c. 1 miesiąca  od wykrycia wady  a w przypadku konsumentów zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeku cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. w terminie 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową

 

 [11]Można zastąpić sformułowanie składający zamówienie zwrotem kupujący skoro chodzi o umowę sprzedaży

Należałoby albo zastosować się do komentarza 1 i zastąpić wszędzie sformułowanie składający zamówienie sformułowaniem kupujący albo w przypadku nie zastosowania się do komentarza 1 zastąpić sformułowanie kupujący sformułowaniem Klient

(przyjęcie oferty)

Sprzedający zastrzega sobie własność sprzedanej rzeczy ruchomej  do chwili uiszczenia ceny.

W takim przypadku sprzedający zobowiązuje się poinformować kupującego o przeszkodzie i dostarczyć towar niezwłocznie po  ustąpieniu przyczyny opóźnienia.

Można powyższe postanowienie zostawić albowiem jest ono  praktykowane. Jednakże należy zauważyć, iż  zgodnie z art. 544 § 2 k.c. kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę dopiero po nadejściu rzeczy na miejsce przeznaczenia i po umożliwieniu mu zbadania rzeczy a zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny umowa nie może nakładać na konsumenta obowiązku zapłaty ceny  przed otrzymaniem świadczenia.

 

odstąpienia od umowy sprzedaży na piśmie i zwrotu zakupionych produktów

 wydania rzeczy  (art. 10 ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny)

liczonych od daty otrzymania pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz z towarem

na piśmie na adres firmy sprzedającego podany w niniejszym regulaminie

Termin zgłoszenia wad fizycznych zgodnie z art. Art. 563 § 2 k.c. 1 miesiąca  od wykrycia wady  a w przypadku konsumentów zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeku cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. w terminie 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową